Physically Flexible, Rapid-Response Gas Sensor Based on Colloidal Quantum Dot Solids

Authors: Huan Liu, Min Li, Oleksandr Voznyy, Long Hu, Qiuyun Fu, Dongxiang Zhou, Zhe Xia, Edward H. Sargent, Jiang Tang

​Advanced Materials, 2014, 26(17): 2718-2724.

6.5% Certified Sb2Se3 Solar Cells Using PbS Colloidal Quantum Dot Film as Hole Transporting Layer

Authors:Chao Chen, Liang Wang, Liang Gao, Dahyun Nam, Dengbing Li, Kanghua Li, Yang Zhao, Cong Ge, Hyeonsik Cheong, Huan Liu, Haisheng Song, and Jiang Tang.

ACS Energy Lett. 2017, 2, 2125−2132. 

PbS/Cd3P2 quantum heterojunction colloidal quantum dot solar cells

Authors: Hefeng Cao, Zeke Liu, Xiangxiang Zhu, Jun Peng, Long Hu, Songman Xu, Miao Luo, Wanli Ma, Jiang Tang and Huan Liu

Nanotechnology, 2014, 26(3): 035401.

Sensitive Room-Temperature H2S Gas Sensors Employing SnO2 Quantum Wire/Reduced Graphene Oxide Nanocomposites

Authors: Zhilong Song, Zeru Wei, Baocun Wang, Zhen Luo, Songman Xu, Wenkai Zhang, Haoxiong Yu, Min Li, Zhao Huang, Jianfeng Zang, Fei Yi, and Huan Liu

Chemistry of Materials, 2016.

Publications

Low-temperature-processed SnO2–Cl for efficient PbS quantum-dot solar cells via defect passivation

Authors:Jahangeer Khan, Xiaokun Yang, Keke Qiao, Hui Deng, Jian Zhang, Zhiyong Liu, Waqar Ahmad, Jihong Zhang, Dengbing Li, Huan Liu, Haisheng Song, Chun Cheng and Jiang Tang.

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 17240-17247. 

Systematic optimization of quantum junction colloidal quantum dot solar cells

Authors: Huan Liu, David Zhitomirsky, Sjoerd Hoogland, Jiang Tang, Illan J. Kramer, Zhijun Ning, Edward H, Sargent

Applied Physics Letters, 101, 151112 (2012)

Enhanced H2S Gas Sensing Properties Based on SnO2 Quantum Wire/Reduced Graphene Oxide Nanocomposites: Equilibrium and Kinetics Modeling

Authors:Zhilong Song, Jingyao Liu, Qian Liu, Haoxiong Yu, Wenkai Zhang, Yang Wang,Zhao Huang, Jianfeng Zang, Huan Liu.

 Sensors and Actuators B-Chemical 249 (2017) 632-638.

 Wearable and sensitive heart-rate detectors based on PbS quantum dot and multiwalled carbon nanotube blend film

Authors: Liang Gao, Dongdong Dong, Jungang He, Keke Qiao, Furong Cao, Min Li, Huan Liu, Yibing Cheng, Jiang Tang and Haisheng Song

Applied Physics Letters, 105(15): 153702 (2014).

Piezoelectric tuning of narrowband perfect plasmonic absorbers via an optomechanic cavity

Authors:Ao Yang, Kecheng Yang, Hongbin Yu, Xiaochao Tan, Junyu Li, Lun Zhou, Huan Liu, Haisheng Song, Jiang Tang, Feng Liu, Alexander Yutong Zhu, Qiushi Guo, and Fei Yi.

 Optics Letters 41 (2016) 2803-2806

Resistive gas sensors based on colloidal quantum dot (CQD) solids for hydrogen sulfide detection

Authors: Min Li, Dongxiang Zhou, Jun Zhao, Zhiping Zheng, Jungang He, Long Hu, Zhe Xia, Jiang Tang, Huan Liu

Sensors and Actuators B: Chemical, 2015, 217: 198-201.

Graphene doping improved device performance of ZnMgO/PbS colloidal quantum dot photovoltaics. 

Authors: Long Hu, Dengbing Li, Liang Gao, Hua Tan, Chao Chen, Kanghua Li, Min Li, Jun-Bo Han, Haisheng Song, Huan Liu, and Jiang Tang.

Advanced Functional Materials 26 (2016) 1899–1907.

Highly sensitive response of solution-processed bismuth sulfide nanobelts for room-temperature nitrogen dioxide detection

Authors:Hao Kan, Min Li, Zhilong Song, Sisi Liu, Baohui Zhang, Jingyao Liu, Ming-Yu Li, Guangzu Zhang, ShengLin Jiang, Huan Liu.

Journal of Colloid and Interface Science, 2017, 506, 102-110. 

Boron and sodium co-doped ZnO varistor with high stability of pulse current surge

Authors:Jinlou Shen, Shenglin Jiang, Yuchun Xu, Mingyu Li, Shuai Zhu, Zhibiao Chen, Xiafang Lin, Huan Liu, Honglang Li, Guangzu Zhang.

Journal of Alloys and Compounds 728 (2017) 368-375. 

Investigation of the Interaction between Perovskite Films with Moisture via in Situ Electrical Resistance Measurement

Authors: Long Hu, Gang Shao, Tao Jiang, Dengbing Li, Xinlin Lv, Hongya Wang, Xinsheng Liu, Haisheng Song, Jiang Tang, and Huan Liu

ACS applied materials & interfaces, 2015, 7(45): 25113-25120.

Effect of Zr/Ti ratio on microstructure and electrical properties of pyroelectric ceramics for energy harvesting applications

Authors:Qingping Wang, Xue Zhang, Chris R. Bowen, Ming-Yu Li, Jiahui Ma, Shiyong Qiu, Huan Liu, Shenglin Jiang.

Journal of Alloys and Compounds, 2017, 710, 869-874.

Solution-processed SnO2 nanowires for sensitive and fast-response H2S detection

Authors:Zhilong Song, Songman Xu, Min Li, Wenkai Zhang, Haoxiong Yu, Yang Wang, Huan Liu.

 Thin Solid Films 618 (2016) 232-237.

Sensitive NO2 gas sensors employing spray-coated colloidal quantum dots

Authors:Min Li, Wenkai Zhang, Gang Shao, Hao Kan, Zhilong Song, Songman Xu, Haoxiong Yu, Shenglin Jiang and Huan Liu.

 Thin Solid Films 618 (2016) 271-276.

Colloidal synthesis of tungsten oxide quantum dots for sensitive and selective H2S gas detection

Authors:Haoxiong Yu, Zhilong Song, Qian Liu, Xiao Ji, Jianqiao Liu, Songman Xu, Hao Kan, Baohui Zhang, Jingyao Liu, Jianjun Jiang, Ling Miao, Huan Liu.

Sensors and Actuators B-Chemical 248 (2017) 1029-1036.

Enhancement of Hydrogen Sulfide Gas Sensing of PbS Colloidal Quantum Dots by Remote Doping through Ligand Exchange

Authors: Huan Liu, Min Li, Gang Shao, Wenkai Zhang, Weiwei Wang, Huaibing Song, Hefeng Cao, Wanli Ma, Jiang Tang

Sensors and Actuators B: Chemical, 2015, 212: 434-439 (2015)

Reversible Formation of g-C3N4 3D Hydrogels through Ionic Liquid Activation: Gelation Behavior and Room-Temperature Gas-Sensing Properties

Authors:Jia Yan, Marco-Tulio F. Rodrigues, Zhilong Song, Hongping Li, Hui Xu, Huan Liu, Jingjie Wu, Yuanguo Xu, Yanhua Song, Yang Liu, Peng Yu, Wei Yang, Robert Vajtai, Huaming Li, Shouqi Yuan, Pulickel M. Ajayan.

Advanced Functional Materials, 27, 1700653. 

Sensitive H2S gas sensors employing colloidal zinc oxide quantum dots

Authors:Baohui Zhang, Min Li, Zhilong Song, Hao Kana, Haoxiong Yu, Qian Liu, Guangzu Zhang, Huan Liu.

Sensors and Actuators B-Chemical 249 (2017) 558-563.

Large Energy Density in Ba Doped Pb0.97La0.02(Zr0.65Sn0.3Ti0.05)O3 Antiferroelectric Ceramics with Improved Temperature Stability

Authors:Guangzu Zhang, Pin Liu, Baoyan Fan, Huan Liu, Yike Zeng, Shiyong Qiu, Shenglin Jiang

IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 24 (2017) 744-748.

Quantum junction solar cells

Authors: Jiang Tang, Huan Liu, David Zhitomirsky, Sjoerd Hoogland, Xihua Wang, Melissa Furukawa, Larissa Levina, Edward H. Sargent

Nano Letters, 12, 4889–4894 (2012)

 Spectra-selective PbS quantum dot infrared photodetectors

Authors: Keke Qiao, Hui Deng, Xiaokun Yang, Dongdong Dong, Min Li, Long Hu, Huan Liu, Haisheng Song and Jiang Tang. 

Nanoscale 8 (2016), 7137-7143.

Low temperature in-situ preparation of reduced graphene oxide/ZnO nanocomposites for highly sensitive photodetectors

Authors:Sisi Liu, Bo Li, Hao Kan, Huan Liu, Bing Xie, Xiao Zhu, Youyou Hu, Shenglin Jiang.

Journal of Materails Science-Materials in Electronics, 2017, 28, 9403-9409.

Solution-Processed Gas Sensors Employing SnO2 Quantum Dot/MWCNT Nanocompositesensitive Room-Temperature H2S Gas Sensors Employing SnO2 Quantum Wire/Reduced Graphene Oxide Nanocomposites

Authors: Huan Liu, Wenkai Zhang, Haoxiong Yu, Liang Gao, Zhilong Song, Songman Xu, Min Li, Yang Wang, Haisheng Song, and Jiang Tang

ACS applied materials & interfaces, 2015.

Large energy density in Ba doped Pb0.97La0.02(Zr0.65Sn0.3Ti0.05)O3 antiferroelectric ceramics with improved temperature stability

Authors:Guangzu Zhang, Pin Liu, Baoyan Fan, Huan Liu, Yike Zeng, Shiyong Qiu, Shenglin Jiang.

IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 24 (2017) 744-748.

PbS colloidal quantum dots as an effective hole transporter for planar heterojunction perovskite solar cells

Authors: Long Hu, Weiwei Wang, Huan Liu, Jun Peng, Hefeng Cao, Gang Shao, Zhe Xia, Wanli Ma and Jiang Tang

Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3(2): 515-518 (2015)

Inhomogeneous oxygen vacancy distribution in semiconductor gas sensors: Formation, migration and determination on gas sensing characteristics

Authors:Jianqiao Liu, Yinglin Gao, Xu Wu, Guohua Jin, Zhaoxia Zhai and Huan Liu.

Sensors, 2017, 17, 1852. 

Air-stable n-type colloidal quantum dot solids

Authors: Zhijun Ning, Oleksandr Voznyy, Jun Pan, Sjoerd Hoogland, Valerio Adinolfi, Jixian Xu, Min Li,

Ahmad R.Kirmani, Jon-Paul Sun, James Minor, Kyle W.Kemp, Haopeng Dong, Lisa Rollny, André Labelle, Graham Carey, Brandon Sutherland, Ian Hill, Aram Amassian, Huan Liu, Jiang Tang, Osman M.Bakr& Edward H.Sargent

​Nature materials, 2014, 13(8): 822-828.

Chemiresistive gas sensors employing solution-processed metal oxide quantum dot films

Authors: Huan Liu, Songman Xu, Min Li, Gang Shao, Huaibing Song, Wenkai Zhang, Wendian Wei, Mingze He, Liang Gao, Haisheng Song and Jiang Tang

Applied Physics Letters, 2014, 105(16): 163104.

Split-cross antenna based narrowband mid-infrared absorber for sensing applications

Authors:Ao Yang, Kecheng Yang, Lun Zhou, Junyu Lia, Xiaochao Tan, Huan Liu, Haisheng Song, Jiang Tang, Feng Liu, Fei Yi.

Optics Communications 387 (2017) 55-60.